Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Clocked S.O. B.V. computerprogrammatuur aan afnemers levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 2 – Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Programmatuur: Computerprogramma’s op dragers en de bijbehorende documentatie, waarvoor Clocked S.O. B.V. aan gebruiker een gebruiksrecht heeft verleend.

2.2 Documentatie: Door de Clocked S.O. B.V. aan gebruiker geleverde schriftelijke en/of digitale informatie waarin de werking en het gebruik van de programmatuur worden omschreven.

2.3 Licentie: Het recht van de gebruiker de programmatuur conform de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken.

2.4 Dragers: Materialen waarop de programmatuur is vastgelegd.

Artikel 3 – Gebruikslicentie

3.1 Clocked S.O. B.V. verleent aan gebruiker licentie tot gebruik van de programmatuur. Clocked S.O. B.V. verkoopt aan gebruiker de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd.

3.2 Het in Artikel 3.1 bedoelde gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden. Het gebruiksrecht is gebonden aan het houder van het email-adres.

3.3 Gebruiker is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in de programmatuur aan te brengen of eventuele technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur te verwijderen.

Artikel 4 – Duur

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van levering van de programmatuur, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Levering en installatie

5.1 Installatie van de programmatuur geschiedt door gebruiker.

Artikel 6 – Garantie

6.1 Clocked S.O. B.V. garandeert gedurende een periode van 3 maanden, gerekend vanaf de datum van aflevering van de programmatuur:

a. dat de programmatuur de in de documentatie genoemde eigenschappen bevat;

b. dat de programmatuur functioneert op de in de documentatie aangeduide apparatuur;

c. dat de dragers waarop de programmatuur geleverd is, vrij zijn van fouten en gebreken, mits deze op de voorgeschreven wijze worden gebruikt;

d. wanneer de geleverde software bij gebruik op de voorgeschreven wijze fouten en gebreken vertoont, heeft de gebruiker naar keuze van Clocked S.O. B.V. het recht:

– op het ter beschikking verkrijgen van een ander exemplaar van de software, of

– op restitutie van de betaalde koopprijs,

– vergoeding ter compensatie van de minderwaarde.

6.2 De garantie vervalt indien de gebruiker wijzigingen in de programmatuur aanbrengt en/of de installatie van de programmatuur niet op de in de documentatie beschreven wijze uitvoert en/of de in de documentatie beschreven bediening van de programmatuur niet op de juiste wijze uitvoert.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Clocked S.O. B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebrek en/of toepassing van de programmatuur, tenzij het betreft schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Clocked S.O. B.V..

Artikel 8 – Prijzen

8.1 Alle prijzen zijn exclusief het ten tijde van het verzenden van de rekening geldende percentage btw, alsmede eventuele andere van overheidswege op te leggen heffingen.

8.2 Alle prijzen van programmatuur zijn exclusief administratie- en verzendkosten.

8.3 Alle prijzen en tarieven zullen steeds zijn vastgelegd in Nederlandse valuta en/of Europese valuta.

Artikel 9 – Betaling

Gebruiker zal de door hem verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende rekening betalen op de daartoe door Clocked S.O. B.V. aangegeven bank- of girorekening.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door Clocked S.O. B.V. aan gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van Clocked S.O. B.V. totdat alle door gebruiker uit welke hoofde dan ook aan Clocked S.O. B.V. verschuldigde bedragen zijn voldaan.

Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 De programmatuur waarvoor Clocked S.O. B.V. aan gebruiker een gebruiksrecht heeft verleend en/of dat aan gebruiker ter beschikking is gesteld, blijft te allen tijde eigendom van Clocked S.O. B.V. Onder eigendom wordt mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten en/of aanverwante rechten. Het is gebruiker niet toegestaan de programmatuur te kopiëren, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te vervreemden en/of om niet of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zulks op grond van dwingend rechtelijke regels is toegestaan.

Artikel 12 – Overdracht rechten en verplichtingen

Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van Clocked S.O. B.V. aan een derde over te dragen.

Artikel 13 – Overmacht

Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen ten gevolge van overmacht in gebreke zal zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel uitmaken, te voldoen, heeft de andere partij het recht de werking van deze voorwaarden door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst op te heffen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 14 – Ontbinding

Indien gebruiker ook na schriftelijke sommatie stellende, een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden te voldoen, is Clocked S.O. B.V. gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De gebruiker is alsdan verplicht de programmatuur en de documentatie met onmiddellijke ingang aan Clocked S.O. B.V. te retourneren.

Artikel 15 – Geschillen

15.1 Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde Rechter, waaronder begrepen de President van de Rechtbank in kort geding, in de vestigingsplaats van Clocked S.O. B.V. die zich in casu van deze algemene voorwaarden heeft bediend, danwel aan de rechter in de woonplaats van afnemer zulks ter uitsluitende keuze van de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

15.3 Bij geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden indien de algemene voorwaarden van Clocked S.O. B.V. ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.